عشق حسین

فدای صداقت بی سوادی که وقتی ازش پرسیدن : عشق چند حرفه ؟
گفت : چهار حرف
همه بهش خندیدن در حالی که اون داشت با خودش زمزمه میکرد :

حسین...حسین...حسین/ 0 نظر / 65 بازدید